Kisdió Stúdió Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

Bevezető rendelkezések

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

A jelen Általános szerződési feltételek célja,  hogy a kezmuvesprogramok.hu honlap működésével (a továbbiakban honlap), valamint annak aldoménjein szolgáltató Kisdió Stúdió (a továbbiakban: Stúdió) workshopjaira történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint a Stúdió szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket rögzítse

A Stúdió üzemeltetőjének, szolgáltatójának adatai:

Hídvégi Borbála
1012 Budapest, Logodi utca 5-7 1.em 10.ajtó
Adószám: 54947010-1-41
Szerződés nyelve: magyar
Elérhetőségek:
Email: kisdiostudio@gmail.com

Részvételi feltételek

A workshopokon való részvételre az adott esemény jelentkezési lapjának kitöltését követően van lehetőséged.

Workshopjainkat általános szabály szerint felnőtteknek ajánljuk, de gyermekeket felnőtt felügyelettel, a kurzus nehézségi fokától függően szívesen várunk, előzetes egyeztetés alapján. Ettől eltérő eset a kimondottan gyermekeknek vagy gyermek/kísérő párosoknak meghirdetett események, melyeknek feltételeit az meghirdetett esemény oldalán tesszük közzé

A workshopok maximális létszáma tematikától függ és a meghirdetett esemény leírásában tesszük közzé.

18 éven aluli résztvevők jelentkezését kizárólag szülői beleegyező nyilatkozattal fogadjuk el.

A jelentkezés menete:

- Jelentkezni a honlapon,  az események részletes leírását is tartalmazó oldal alján található jelentkezési lap kitöltésével lehet.

- Megrendelő megadja a fizetési módot, amelyek a megrendelés típusai szerint a következők:

1. BARION  bankkártyás fizetés (ahol ez jelölve van)

2. Banki átutalás (ahol ez jelölve van)

- Banki átutalás esetén a jelentkezésről a rendszer egy automatikus e-mailben tájékoztat a fizetéssel kapcsolatos információkat. Az esetlegesen elért maximális létszámról külön emailben tájékoztatunk.

Részvételi díjak

A részvételi díjat előre kell kifizetni, a részvételi díj az eseményben leírtakat és az áfát tartalmazza. A tanfolyamon abban az esetben tudunk helyet biztosítani, amennyiben lezárult a regisztrációs folyamat. Ennek feltétele Banki átutalás esetén a tanfolyam díjának a szolgáltató számlájára történő beérkezése a jelentkezéstől számított 3 munkanapon belül, bankkártyás fizetés esetén pedig a sikeres tranzakció.

A banki átutalás adatai:

Számlatulajdonos: Hídvégi Borbála
Számlavezető bank: MKB Bank
Számlaszám: 10300002-50321916-11103289

A workshop menete és házirendje

Tematikus workshopok várható hossza az esemény leírásában szerepel. A kezdést megelőzően legalább 10 perccel érdemes a helyszínen megjelenned. Késés esetén nincs lehetőségünk a tanfolyam időtartamának meghosszabbítására. Indokolt esetben a tanfolyam ideje meghosszabbodhat, mivel minden résztvevő képességét kötelesek vagyunk figyelembe venni. A workshop témájának ismertetése után te magad készíted el az eseményben leírtakat, a jelen lévő szakember irányításával. Az elkészült terméket hazaviheted. Saját hibádból vagy a foglalkozás más résztvevőjének hibájából bekövetkezett balesetekért a Stúdió felelősséget nem vállal.

A  jelen házirend elfogadásával  és a rendezvényen való részvétellel elfogadod, hogy a a rendezvény teljes ideje alatt képi- és hangfelvételeket készítsünk, melyet korlátlanul felhasználhatunk , azonban konkrét személyedre csak abban az esetben hivatkozunk, ha erre kifejezetten engedélyt adtál.

Lemondási feltételek

A  részvételi díj vásárlás pillanatában a részvételi díj (vagy adott esetben a részvételi díj első részlete) ellenértékének megfizetésével elismered, hogy a rendezvényről előzetesen teljes körű tájékoztatást kapott. Ennek értelmében a részvételi díjat a vásárlást követően nem vagyunk köteles sem visszaváltani, sem más típusra cserélni. Fontos tudnod, hogy a hatályos jogszabályok értelmében nem illet meg az elállási jog előre meghatározott időpontra szóló részvételi díj vásárlása esetén.  (http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_hu.htm).

Mindezek ellenére a kiválasztott workshopot  jogosult vagy emailben lemondani.  Telefonos, messengeres, illetve egyéb csatornán érkező lemondást nem áll módunkban elfogadni. A már megfizetett részvételi díjat:

- az esemény időpontját megelőző 8. naptári napig teljes egészében visszatérítjük

- az esemény időpontját megelőző egy hétben (7. naptól) 50%-át tudjuk visszatéríteni, mivel a Studio a tanfolyam hetében már nem, vagy nagyon nehezen tud megüresedett helyeket feltölteni.

- a workshopokon való részvételi lehetőség névre szóló, de a részvételi lehetőség átruházható.

A lemondást minden esetben kizárólag írásban teheted meg az kisdiostudio@gmail.com címre megküldött e-mailben. A részvétel átruházását szintén írásban kell kérned és visszaigazolnod.

A lejárt határidejű részvételi díjat nem vagyunk köteles visszaváltani abban az esetben sem, ha bármely oknál fogva akár igazoltan, akár igazolás nélkül nem tudtál megjelenni az eseményen.

Workshop elmaradása, módosítása

A Stúdió fenntartja a jogot arra, hogy az esemény időpontját vagy előre meghirdetett tematikáját módosítsa. A workshop esetleges elmaradásáról vagy az időpontváltozásról a Stúdió legalább 24 órával a tanfolyam előtt a jelentkezés során megadott e-mail címre küldött levélben értesít. Kivétel ez alól a technikai hiba (pl. áramkimaradás, vis maior, stb.), amely esetben azonnal tájékoztatjuk a résztvevőket a megadott elérhetőségek valamelyikén. A workshop elmaradása esetén a már befizetett részvételi díjat visszatérítjük számodra vagy bármely szabad létszámmal rendelkező workshopon felhasználható vagy átruházható az elmaradt esemény dátumától számított 3 hónapon belül.

Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a weboldalon minden oldal láblécében.

Alapvető és vegyes rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.  A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat 2019. január 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi.

Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Felhasználó a workshopokra történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A kapcsolattartás az online regisztráció során megadott e-mail címen és/vagy telefonszámon történik. A Stúdió nem felel a megadott telefonszám vagy e-mail cím elérhetőségéért, az e-mail szolgáltatás működéséért. A kapcsolatfelvétel ezen okból  meghiúsul, akkor az abból eredő károkért a Stúdió nem felel.

A Felhasználó/Megrendelő szavatolja a Szolgáltatónak adott bárminemű információ (pl.: név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, stb.) pontosságát, azok helytelenül/hiányosan való megadásából eredő bárminemű hibás teljesítés miatt a Szolgáltatóval szemben sem anyagi-, jogi-, vagy egyéb jellegű követeléssel nem élhet. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, mellyel a szolgáltatáshoz szükséges információt/adatokat a Felhasználótól/Megrendelőtől beszerezze, illetve a Felhasználó/Megrendelő kérésére, vagy pontosítására javítja a helytelen/hibás adatot/adatokat.

Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Szolgáltató és Felhasználó/Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.